Интелигентна електроенергия

Интервю за списание Форбс

Тодор Георгиев, изпълнителен директор на Smart Energy, разказва за възможностите и предизвикателствата на фотоволтаичните компании

Разкажете ни за Smart Energy.

Smart Energy има богат опит в раз­работването на проекти, свързани производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и търговия с електроенергия в Бъл­гария и чужбина. Повече от 12 години се занимаваме с проектиране, изграж­дане и поддръжка на фотоволтаични паркове. От 2009 г. до момента имаме изпълнени над 40 МWp фотоволта­ични проекти в България, 24 MWp от които са собственост на наши ком­пании. Силно присъстваме на няколко външни пазара. В Гърция сме изградили проекти за 6 мегавата, в Румъния – 8 мегавата, в Украйна – 20, в Нидерлан­дия – 38, и в Турция – 169, в Швеция – 4. В момента изграждаме 10 MWp в Герма­ния, първия от серия по 8,4 MWp в Ни­дерландия, 1 MWp в Украйна и няколко нови проекта в Турция.

Преди четири години съвместно с китайски партньор открихме завод за фотоволтаични панели в Истанб­ул, който е най-големият в Европа. Произвежданите в него модули Phono Solar покриват най-високите светов­ни стандарти: Tier 1, Topperformer, Blomberg New Energy Finance. Високата ефективност се постига чрез използ­ваните технологии Multi Busbar, PERC, Half-Cut Cell и Bi-Facial.

Защо избрахте зелената енергия?

Тя е бъдещето, трябва да се стараем да правим нещата чисто и отговорно. Каменната ера не е приключила, защо­то са свършили камъните, еволюира­ли сме и сме започнали да използваме по-модерни сечива. Същото е и с въглищата и петрола. Те няма да свър­шат, просто по-модерните техноло­гии по естествен път ще ги заменят и нуждата от тях ще е минимална. Ще дойдат по-екологични, по-ефек­тивни, по-щадящи природата тех­нологии. Растежът на населението е лавинообразен и ако продължи лави­нообразното замърсяване на околна­та среда, предстои тъжен сценарий за цялата планета. Така преди много години решихме, доколкото е възмож­но, да бъдем от тази страна на бизне­са, която се опитва да запази не само чистотата на природата, а разви­тието на обществото и технологии­те в една по-зелена посока. Всеки иска по-добро бъдеще за децата си, не жи­веем за днешния ден, а в перспектива за бъдещето.

Къде намират приложение вашите продукти?

Ние можем да отговорим на всички нужди на нашите клиенти – от из­граждането на малки електроцентра­ли с капацитет 30 КWp до огромни индустриални проекти като най-голе­мия фотоволтаичен покрив в Европа и втория по големина в света. Той се намира в Турция, а капацитетът му е 10 МWp. През изминалата година построихме най-голямата покривна фо­товолтаична централа в България с инсталирана мощност 1.2 MWp. Тя се намира в град Кнежа и е собственост на един от най-големите земеделски производители. Последният проект, който завършихме, е 54 MWp с тра­кери и двулицеви панели, изцяло наше производство. Успяхме да затворим цикъла, което ни позволява да завърш­ваме всеки проект до ключ. Smart Energy продължава да разработва про­екти по целия свят с ноу-хау, натрупа­но в резултат на нашия опит в техни­чески, търговски и административни процеси при слънчевите централи. Ние предлагаме знанията, които сме придобили, на нашите партньори, ин­веститори в сектора.

Какво е посланието зад бранда Smart Energy, какво казвате чрез него на клиенти и партньори?

Посланието е закодирано в името на компанията ни – правим нещата ин­телигентно. От създаването ни се стремим да ги вършим по свой собст­вен начин, различен от всичко на паза­ра. Въвеждаме различни иновации и по­добрения, така че продуктите, които предлагаме, в случая фотоволтаични централи, да работят по по-добър начин и да са с много високо качест­во. Имаме нетрадиционен поглед към нещата, което се съчетава с това, че даваме всичко от себе си. Служители­те ни работят с хъс и желание и успе­хите не закъсняват.

Какви са най-големите предизвика­телства пред фотоволтаичните компании?

Предизвикателствата пред сектора са няколко. Първото е, че има непосле­дователна и хаотична политика от страна на държавата в сектора. Няма достатъчно стимули, както е в дру­гите държави, за изграждане на фото­волтаични централи. В повечето слу­чаи са кампанийни. В световен мащаб има различни варианти за стимули – чрез преференции, чрез аукциони и чрез т.нар. зелени сертификати, които се търгуват на световните борси. За съжаление, в момента у нас нито един от тези три начина за сти­мулиране не работи. И всъщност, ако банката не познава компанията, труд­но би се доверила да финансира подоб­ни проекти. На второ място, но не и по важност, е, че беше прекъсната връзката между проектирането, из­граждането и поддръжката. Много малко са вече компаниите, които се занимават с всичко това. Няма култу­ра някой, като изгради нещо, след това да го поддържа. Създава се проблем, който после е необратим. Системите имат нужда от определена поддръжка и най-логично е тя да се осъществява от компанията, извършила проекти­рането и строителството.

Защо е важно пазарът на електрое­нергия да е либерализиран?

Най-голямото предимство на свобод­ния пазар е за крайния потребител. Ако правилата са прозрачни и чисти и се спазват, тогава и производители­те ще бъдат спокойни, че ще могат да правят по-дългосрочни прогнози и да разчитат на тях в развитието си. Така и потребителят ще получава по-ниска цена за по-качествена услуга. Колкото повече участници има на сво­бодния пазар, толкова по-конкурент­на ще е цената на електроенергията.

Освен с изграждане на фотоволтаич­ни централи Smart Energy търгува и с електроенергия.

Какви са вашите предимства?

Едно от основните предимства на Смарт Енерджи Трейд (компанията ни, която търгува с електрическа енер­гия) е, че голяма част от електрое­нергията, която предлагаме е зелена. Освен това предлагаме ясни и про­зрачни условия за клиентите. За съ­жаление, на пазара има доста нелоял­ни практики, които вредят на целия бранш. Търговци предлагат много ниска цена, а след няколко месеца про­менят едностранно условията и кли­ентът няма право да се откаже. До­говорът, който ние предлагаме, е справедлив. Двете страни са равноп­оставени, промяната на условията е ясно регламентирана. Прекратяване­то е с едномесечно предизвестие и без никакви допълнителни условия. Това носи риск за нас при некоректни клиен­ти, но можем да го понесем. Предпочи­таме във всеки един момент да можем да кажем „Ние сме коректни спрямо клиента си“. Държим на коректното и точно отношение към партньорите си, независимо дали за продажбата на електроенергия или за строителство­то на фотоволтаични централи.

Зад всеки проспериращ бизнес стои нещо по-голямо от печалби и пари. Какво е то за вас и вашия бизнес?

За Smart Energy това е социалната от­говорност. Печалбата е важна, защо­то без нея няма как да съществува­ме. Но също ни помага да провеждаме много инициативи, свързани с еколо­гията. Участваме в различни образо­вателни кампании. Помагаме на деца таланти, които са в затруднено по­ложение. Подкрепяме инициативи в малки населени места като поддръж­ка на храмове, болници и паметници, детски спортни отбори, осигуряване на храна на хора в нужда… Ние вярва­ме, че ако всяка една компания участ­ва в подобни инициативи, България ще бъде по-добро място за живеене. По­магайки си взаимно, можем да изградим едно устойчиво общество. Изграж­дането на повече зелени мощности от ВЕИ ще направи българската енер­гетика по-чиста, по-беземисионна и по-декарбонизирана.

Как виждате бъдещето на Smart Energy?

Бяхме си поставили цели да изградим фотоволтаични централи с 20, 50 и 150 мегавата мощности. Но се оказа, че целта ни е лесно постижима. Така че бъдещите ни планове вече не са свър­зани с числата, а с разширяване на при­съствието ни на картата на България, Европа, на Азия и Африка. Напоследък доста силно се развиват техноло­гиите, свързани с производството на зелен водород. Това е едно от се­риозните направления, свързани с бъ­дещето на фотоволтаиците, и ние ще съсредоточим усилията си върху него. Същото така работим актив­но по проекти за изграждане на електрически зарядни станции. По всичко личи, че бъдещето върви в посока на електрификация.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Контактна форма

Contact Form BG