Решения на КЕВР за цените на електрическата енергия за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г.

В съобщение до своите членове Българската фотоволтаична асоциация описва взетите решения от КЕВР във връзка с цените на електрическа енергия в периода юли 2021 – юли 2022 година, както следва:

КЕВР определи прогнозната пазарна цена по групи производители в зависимост от първичния енергиен източник за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. в размер, както следва:

Производители на електрическа енергия, произведена от слънчева енергия – 111,53 лв./MWh;

Производители на електрическа енергия, произведена от вятърна енергия – 114,76 лв./MWh;

Производители на електрическа енергия, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW – 114,99 лв./MWh;

Производители на електрическа енергия, произведена от биомаса – 119,40 лв./MWh.

С Решение № Ц-25/01.07.2021 г. КЕВР определи за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. преференциални цени, за изкупуване на електрическа енергия, произведена от фотоволтаични електрически централи, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции, както следва:

Фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност до 5 kWр включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии – 193,33 лв./MWh, при нетно специфично производство 1 380 kWh/kWp;

Фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност над 5 kWр до 30 kWp включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии – 160,11 лв./MWh, при нетно специфично производство 1 380 kWh/kWp.

С Решение № Ц-27/01.07.2021 г., КЕВР утвърди цена за достъп до електропреносната мрежа за производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се генерация, която се дължи от производители на електрическа енергия от слънчева и вятърна енергия, присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи, за цялото произведено количество електрическа енергия, в размер на 5,40 лв./MWh, без ДДС.

На 01.07.2021 г., с решение № Ц-27/01.07.2021 г. на КЕВР, бяха утвърдени окончателни цени в сектор “Електроенергетика” за новия регулаторен период 1.07.2021 – 30.06.2022 г. След отчитане на всички ценообразуващи елементи и при прилагане на методиката за ценообразуване, среднопретегленото увеличение на цената на електроенергията за потребителите на регулиран пазар за цялата страна е 4,40%.

В решението е утвърдена цена за „задължения към обществото“ в размер на 7,18 лв./MWh, без ДДС, приходите от която се събират от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ /ФСЕС/. В тази цена са включени разходите по изкупуването на електрическата енергия от производители от възобновяеми източници, които продават на преференциални цени, разходите по изкупуване на енергията от когенерация и разходите по дългосрочните договори.

В решението на регулатора за цената на електроенергията от 1.07.2021 г. са отчетени няколко значими фактора, които са настъпили след извършените предварителни разчети и са довели до промени – основната причина за повишението на цените на електроенергията са повишените разходи на ФСЕС за компенсиране на електроенергията, произвеждана от топлофикациите и заводските централи. Причината за нарасналите разходи на тези енергийни дружества са повишените цени на закупуваното от тях първично гориво – природен газ, както и на въглеродни емисии.

В окончателното решение на регулатора е отчетено и допълнителното повишение на електроенергията след включването на  ТЕЦ “Марица-изток 2” в микса за регулиран пазар с годишна квота от 1 000 000 MWh, съгласно заповед на министъра на енергетиката.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Контактна форма

Contact Form BG